Co powinieneś wiedzieć o

nocie prawnej

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą Prawną oraz z treścią Oświadczenia o ochronie prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej convatec.pl. („Strona”). Korzystając ze Strony potwierdzają Państwo, iż zrozumieli warunki przedstawione w Nocie prawnej, w szczególności Oświadczenie o ochronie prywatności oraz że wyrażają Państwo na nie zgodę.

Strona jest własnością ConvaTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ConvaTec") i jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego. Mogą Państwo pobrać treść Strony tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, przy czym modyfikowanie oraz powielanie tej treści jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne znaki zastrzeżenia prawa własności muszą pozostać nienaruszone, a ConvaTec wskazana jako źródło pobranej treści. Poza wyjątkami przewidzianymi prawem treść Strony nie może być kopiowana ani wykorzystywana w żaden inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ConvaTec.

ConvaTec dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje umieszczane na stronie były aktualne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności.

ConvaTec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy straty powstałe w związku z korzystaniem ze strony ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje (medyczne lub inne) dostępne poprzez stronę.

Przed zastosowaniem lub przerwaniem przyjmowania jakiegokolwiek leku lub wyrobu medycznego powinni Państwo skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają jedynie charakter ilustracyjny i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia, jakie leki/wyroby medyczne powinniście Państwo bądź jakakolwiek inna osoba przyjmować/stosować. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W celu uniknięcia wątpliwości, zawartość tej Noty Prawnej nie ogranicza odpowiedzialności firmy ConvaTec za śmierć lub uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia powstałe wskutek zaniedbań firmy ConvaTec.

Dla wygody użytkowników strona internetowa ConvaTec może zawierać łącza lub odnośniki do innych stron. ConvaTec nie weryfikuje treści umieszczanych na innych stronach i nie ponosi za nie odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za szkodę, którą użytkownik poniósł w związku z korzystaniem z takiej strony).

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wizualne postacie produktu (trade dress) oraz produkty umieszczone na niniejszej stronie internetowej są objęte ochroną zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wszelkie znaki towarowe dotyczące produktów lub usług ConvaTec przysługują ConvaTec Inc. Wykorzystywanie któregokolwiek z tych znaków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody tej spółki jest zabronione, chyba że celem takiego wykorzystania jest identyfikacja produktów lub usług ConvaTec. ConvaTec respektuje prawa podmiotów uprawnionych z innych znaków towarowych.

Wszelkie wiadomości przesyłane na adres Strony lub kierowane do ConvaTec za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty, faksu, wiadomości tekstowej lub w jakikolwiek inny sposób będą traktowane jako poufne oraz wykorzystywane tylko przez ConvaTec lub inne podmioty związane z ConvaTec odpowiednią umową. Przekazując treści stanowiące prawa własności intelektualnej użytkownik udziela ConvaTec i ww. podmiotom licencji niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie do wykorzystywania przekazywanej treści, w tym wszelkich pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub know-how w nich ujawnionych na każdym, znanym w czasie otrzymania takiej treści polu eksploatacji, w dowolnym celu, w tym w celu tworzenia, wytwarzania i/lub wprowadzania na rynek towarów lub usług.

Strona internetowa ConvaTec jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. ConvaTec nie będzie gromadził danych osobowych korzystających ze Strony osób, które nie ukończyły jeszcze osiemnastego roku życia.

Nadawca wiadomości przesłanej na adres niniejszej Strony lub skierowanej w inny sposób do ConvaTec ponosi odpowiedzialność za treść oraz informacje w niej zawarte, w tym za ich prawdziwość i dokładność. Strona jest serwisem stworzonym z myślą
o korzystających z niej osobach. ConvaTec zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania treści niniejszej Noty Prawnej w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny oraz bez zawiadamiania innych osób o tym fakcie.